Prostor_66

PROSTOR BANNER

Promat protivpožarni premazi iz PROMAPAINT® linije proizvoda

Čelične konstrukcije pružaju projektantima veću fleksibilnost u poređenju sa tradicionalnim građevinskim materijalima. One nalaze široku primjenu u izgradnji modernih objekata zahvaljujući nizu izuzetnih svojstava. Protivpožarni premazi iz PROMAPAINT® linije proizvoda pomažu u očuvanju čeličnih i drugih konstrukcija u ekstremnim uslovima poput požara.

Posebno značajne osobine čeličnih konstrukcija su:

- Velika mehanička čvrstoća

- Mala masa konstrukcije

- Duktilnost (sposobnost deformacije prije loma)

- Kratko vrijeme izvođenja

- Mogućnost relativno jednostavnog mijenjanja dodavanjem ili uklanjanjem konstruktivnih elemenata i

- Recikliranje starih ili korišćenih profila

dasd

Međutim, sa povišenjem temperature usljed požara, gdje temperatura dostiže 500°C ili više, može vrlo brzo da dođe do deformacije i urušavanja čeličnih i ostalih konstrukcija (drvenih i betonskih, na primjer). Stoga je neophodno da čelični elementi imaju potrebnu otpornost na požar.

Time bi se izbjeglo, ili bar donekle odložilo, kritično izvijanje i urušavanje izazvano požarom i dobilo na vremenu za evakuaciju prisutnih osoba i reakciju spasilačkih i vatrogasnih ekipa.

Jedno od rješenja su protivpožarni premazi, takođe poznati i kao reaktivni, ekspandirajući ili intumescentni, iz PROMAPAINT® linije proizvoda. Njihovim nanošenjem se sprječava pogoršanje mehaničkih svojstava čelika i gubitak nosivosti.

Zašto odabrati Promat protivpožarni premaz?

Ekspandirajući premazi za čelične konstrukcije se lako i brzo nanose tokom izgradnje i obezbjeđuju atraktivnu završnu obradu. Samim tim, ne ugrožavaju složene konstrukcije i oblike izrađene od čelika. Time pružaju klijentima estetsku prednost tamo gde je izložena čelična konstrukcija sastavni dio dizajna ili kada je oblaganje pločama suviše složeno.

Ovo omogućava maksimalan arhitektonski izraz za objekte poput aerodroma, stadiona, objekata za razonodu, bolnica i poslovnih zgrada. Zbog toga se intumescentne boje sve više koriste kao način obezbjeđenja pasivne zaštite od požara za čelične i druge konstrukcije koje se upotrebljavaju u savremenim projektima.

Da bi se obezbijedila nosivost čelične konstrukcije u trajanju od 120 minuta ili duže, najčešće korišćena zaštita pločama je uglavnom i najpovoljnija. Za niže klase otpornosti na požar možemo da biramo između nekoliko vrsta zaštite. Jednu od njih predstavljaju Promatovi protivpožarni premazi PROMAPAINT®-SC3 i PROMAPAINT®-SC4.

Troškovi primjene i trajnost optimizovani su poslednjih godina napretkom u razvoju proizvoda i korišćenjem inovativnih materijala, što je rezultiralo trajnijim rješenjima. Dodajte ovo rastućem broju dobavljača koji se pojavljuju na tržištu i postaje jasno zašto je ovaj sistem postao često korišćena metoda protivpožarne zaštite čelika, paralelno sa sistemima koji se zasnivaju na pločama.

Koji PROMAPAINT® protivpožarni premaz odabrati za svoj projekat?

Sektor za istraživanje i razvoj kompanije Promat posjeduje veliko iskustvo u zaštiti od požara i, konkretnije, zaštiti nosećih konstrukcija. Oslanjajući se na prethodna iskustva, sektor je osmislio i razvio protivpožarne premaze PROMAPAINT®-SC3 i PROMAPAINT®-SC4 kako bi se zadovoljile sve tržišne potrebe.

xzZXxz

Oba intumescentna premaza se sastoje od smola i punila različitih performansi i karakteristika i potpuno su ispitana u skladu sa evropskim standardom EN 13381-8.

Obje protivpožarne boje imaju široku primjenu unutar objekata i u otvorenim halama. Takođe, predviđeni su za sve uslove (unutrašnje, poluizložene i izložene) prema smjernicama ETAG 018-2 i prema najnovijem dokumentu EAD 350402-00-1106. Mogu se koristiti za profile sa izuzetno visokim faktorima presjeka (Ap/V)).

PROMAPAINT®-SC3 premaz za čelične i betonske konstrukcije

PROMAPAINT®-SC3 je ekspandirajuća boja na vodenoj bazi. Posjeduje CE znak u skladu sa Evropskom tehničkom ocenom (ETA). Ispitana je kao materijal za zaštitu čeličnih konstrukcija i betonskih elemenata prema evropskim standardima (EN 13381-8 za čelik i EN 13381-3 za beton).    

Pomoću ovog Promat intumescentnog premaza, čelične ili betonske konstrukcije postižu klase otpornosti na požar od R (EI) 15 do R (EI) 180. Proizvod se najčešće koristi za visoke klase otpornosti na požar. Može se koristiti za zaštitu greda i stubova otvorenog ili zatvorenog poprečnog preseka.

PROMAPAINT®-SC4 protivpožarna boja za čelične konstrukcije i kompozitne ploče

PROMAPAINT®-SC4 je jednokomponentna ekspandirajuća boja u vodenoj emulziji koja se sastoji od sintetičke smole posebno formulisane za čelične konstrukcije. Posjeduje oznaku CE u skladu sa ETA i ispitana je prema evropskim standardima za čelik, beton i kompozitne noseće ploče (EN 13381-5).

Čelični ili betonski elementi zaštićeni ovim premazom postižu klase otpornosti na požar od R 15 do R 120. Ovaj proizvod se najčešće koristi za postizanje nižih i srednjih klasa otpornosti (R30-R60) na požar, sa izuzetnim performansama kada je u pitanju zaštita otvorenih čeličnih profila.

Promat ekspandirajuće boje: prednosti i performanse

Proizvodi PROMAPAINT® treba da se koriste u prostorima u kojima se nanošenje proizvoda na bazi rastvarača smatra opasnim po životnu sredinu. Pored toga, Promat protivpožarni premazi treba da se koriste u svim prostorima gde borave ljudi, kao što su bolnice, domovi zdravlja, škole i javni objekti.

Ovi proizvodi pružaju sljedeće prednosti za kupca:

 • ● estetske prednosti za projekte kod kojih je izložena čelična konstrukcija važna karakteristika dizajna (čelični elementi ostaju vidljivi)
 • ● tanak i gladak izgled, zbog manjih debljina slojeva koji se nanose
 • ● mašinskim putem se može nanijeti do 750 mikrona (debljina suvog filma) u jednom sloju
 • ● lako se nanosi
 • ● popravke ne ugrožavaju otpornost na požar prema zvaničnim požarnim ispitivanjima
 • ● izdržljiv, lagan premaz
 • ● podesan za primjenu na pocinkovanim čeličnim konstrukcijama
 • ● završni sloj nije neophodan za unutrašnju upotrebu pri niskoj vlažnosti (Tip Z2)
 • ● kada je zaštićen odgovarajućim završnim premazom može biti potpuno izložen spoljašnjim uticajima (Tip X)
 • ● ispitan i odobren za otvorene i šuplje čelične profile za klase otpornosti na požar do R (EI) 180 (PROMAPAINT®-SC3) i do R 120 (PROMAPAINT®-SC4)
 • ● poboljšava otpornost na požar nosećih elemenata od opeke i armiranog betona (samo PROMAPAINT®-SC3)
 • ● bez rastvarača, izuzetno nizak sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

Performanse i debljina intumescentnih sistema

Osobina materijala da je ekspandirajući ili intumescentan znači da materijal ekspandira ili bubri usled izloženosti povišenoj temperaturi, čime se povećava njegova zapremina i smanjuje gustina. Konkretno, ekspandirajuća boja je premaz koji reaguje na toplotu širenjem na kontrolisan način, uvećavajući svoju prvobitnu zapreminu između 40 i 200 puta.

Na taj način se stvara penasta struktura, formirana od velikog broja mjehurića koji djeluju kao izolacioni sloj koji štiti podlogu.

Glavni razlog primjene reaktivnih premaza jeste sprječavanje rušenja konstrukcije zgrade, što se može dogoditi ako noseći elementi dostignu kritično stanje.

Kod čelika je to vezano za kritičnu temperaturu. Ona se definiše kao temperatura pri kojoj nosivost elementa postaje jednaka uticajima opterećenja koja na njega djeluju (čelični element je vrlo blizu urušavanja). Kritična temperatura čelika može da varira od 350°C do 750°C, što uglavnom zavisi od šeme opterećenja, ali u većini slučajeva kreće se između 500°C i 620°C.

Potrebna debljina reaktivnog premaza zavisi od zahtjevane klase otpornosti na požar, kritične temperature čelične konstrukcije i faktora preseka Ap/V. Potrebne debljine suvog filma (bez osnovnog i završnog premaza bilo koje debljine) navedene su u odgovarajućim tabelama.

Kod betona je kritično stanje povezano sa kritičnom temperaturom armature (obično od 250°C do 500°C) i sa dostizanjem temperature od 500°C unutar betonskog elementa.

Priprema i nanošenje Promat reaktivnih premaza

Reaktivni premazi zahtijevaju veći stepen nadzora životne sredine od konvencionalnih proizvoda za zaštitu od požara. Premazi na bazi vode su obično osjetljivi na vlagu i odgovarajućim završnim premazima se moraju se zaštititi od uticaja visoke vlažnosti, kiše i posledičnog skupljanja vode. Ukoliko se to ne učini, mogu se javiti vazdušni mehurovi i/ili raslojavanje.

Tokom nanošenja PROMAPAINT® protivpožarnih premaza i sušenja materijala, uslovi primjene treba da budu u sljedećim granicama, pri čemu se očitavanja bilježe najmanje dva puta dnevno, na početku i kraju radnog dana:

 • • Podloga treba da bude čista, suva i bez prašine, ljuspi i rđe koji lako otpadaju, ulja i drugih sredstava koja sprječavaju dobro prijanjanje. Prije nanošenja intumescentog premaza površina čelika mora biti zaštićena kompatibilnim osnovnim premazom.
 • • PROMAPAINT® protivpožarne boje treba nanositi kada su temperature podloge i temperature okolnog vazduha 10°C ili više. Ovu temperaturu treba održavati 24 sata nakon nanošenja. Maksimalne temperature podloge i okolnog vazduha ne bi trebalo da prelaze 35°C. Relativna vlažnost vazduha bi trebalo da bude ispod 80%.
 • • Površina mora biti suva, a temperatura površine mora uvijek biti najmanje 3°C iznad tačke rose. U skladu sa dobrom praksom bojenja, nanošenje ne bi trebalo da se sprovodi ukoliko se očekuje pogoršanje uslova u kojima se izvode radovi. Izbjegavajte nanošenje ako postoji mogućnost stvaranja kondenzacije na čeliku prilikom pada temperature ispod 10°C.
 • • PROMAPAINT® se ne smije nanositi ako je na čeliku koji treba da se premazuje prisutna kondenzacija.

csazxC

Oprema za bezvazdušno raspršivanje je poželjna metoda za brzu i ravnomjernu završnu obradu. Nanošenje četkom ili valjkom je podesna metoda, ali se obično preporučuje samo za male površine i popravke. Koristite četku od visokokvalitetnog lateksa ili kratkodlaki valjak.

Izgled proizvoda koji se nanose četkom ili valjkom razlikuje se od izgleda premaza koji se nanosi raspršivanjem, čime se obezbjeđuje najglatkija završna obrada.

Buduća kontrola i održavanje

Protivpožarna svojstva intumescentnih sistema održavaju se sve dok se održava integritet premaza i ne dolazi do propadanja materijala. U skladu sa time, potrebno je da se sprovode redovne kontrole sistema zaštite od požara.

Sva oštećena područja, nedostaci itd. moraju se popraviti na način koji je naveden u uputstvima za nanošenje. Intervali kontrole za projekat treba da se navedu u specifikacijama.

Po pravilu, kontrole treba obavljati na svake dvije godine nakon deklarisanog vremena trajnosti/radnog vijeka. Premazi PROMAPAINT® su ispitani za maksimalnu trajnost prema ETAG 018-2.

(Napomena: trajnost je povezana sa određenim uslovima izloženosti i specifična je za projekat)

Vanredne intervencije na održavanju, tj. u slučaju oštećenja protivpožarnog sistema usljed mehaničkog dejstva, apsorpcije vode, namjernog odstranjivanja itd. moraju se odmah obaviti. Ako je potrebno, završni slojevi se moraju održavati kao kontinualan film kako bi se proizvodi PROMAPAINT® zaštitili od dejstva okoline.

Međutim, formiranje prekomjerne debljine završnog sloja može biti štetno za sistem zaštite od požara i mora se izbegavati. Kao smjernica, maksimalan preporučeni broj završnih slojeva je tri, pri čemu se nanosi 30 mikrona debljine suvog filma (DFT) po sloju. Ukupna debljina ne može biti veća od 90 mikrona, bez obzira na broj slojeva nanesenog završnog premaza.

S obzirom na sve specifičnosti, propise i zahtjeve, potrebno je poznavanje materijala kako bi se pravilno nanio izabrani zaštitni premaz. Da bi sistem zaštite pravilno funkcionisao u slučaju požara, moraju se uzeti u obzir sva uputstva proizvođača. Debljina premaza je veoma važna, pa samim tim samo specijalno obučeni timovi mogu da se bave nanošenjem.

 

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!