Prostor_66

PROSTOR BANNER

Reanimacija jedne rijeke

Regeneracija rijeka i riječnih obala koje su u prošlosti devastirane betoniranjem njihovih korita, nije nova zamisao. Iako je praksa betoniranja rečnih obala, na žalost, kod nas još uvijek zastupljena, neke države su jako zainteresovane da probleme, ili možda bolje izazove, ponovnog struktuiranja, usmjeravanja riječnih tokova riješe na daleko inovativniji način, koji obezbjeđuje ekološku potporu kao i veću stabilnost ekosistema kome pripada. Jer, rijeka u betonskom koritu je mrtva rijeka, njen uticaj na okolne ekosisteme, staništa i predio uopšte, osim vizuelnog uticaja kojim se vrlo često ne može dičiti, ne postoji ili je zanemarljiv.

prostor 57 367

Rijeka Aire u ženevskom kantonu, kanalisana je još u 19. veku. Prethodno meandrirajući kroz agrarne predjele, njeno je korito betonirano, usmjereno pravolinijski, i više od sto godina egzistirala je tako. Na otvorenom konkursu za revitalizaciju i renaturalizaciju rijeke, 2001. godine, pobeđuje rješenje koje je ponudilo interesantan spoj vraćanja rijeke u prethodno stanje i intervencija koje neće anulirati stogodišnje bivstvovanje betonskog korita, koje ju je definisalo tako dugo (Group Superpositions, Ženeva). Upravo ovo uvažavanje istorije ljudskog djelovanja, pa makar ono bilo i negativno, i jeste to što je ovo rješenje izdvojilo od drugih.


Upravo ovo uvažavanje istorije ljudskog djelovanja, pa makar ono bilo i negativno, i jeste to što je ovo rješenje izdvojilo od drugih. Rješenje nije samo izbrisalo betonsko korito kao da ono nikada nije postojalo, već je ono upravo iskorišćeno kao platforma na kojoj se, uz prostorne intervencije, nudi jedan novi sadržaj, nova filosofija suživota čovjeka sa prirodom, koja će unaprijediti ovaj prostor, privući posjetioce, napraviti od njega atrakciju.


Rješenje nije samo izbrisalo betonsko korito kao da ono nikada nije postojalo, već je ono upravo iskorišćeno kao platforma na kojoj se, uz prostorne intervencije, nudi jedan novi sadržaj, nova filosofija suživota čovjeka sa prirodom, koja će unaprijediti ovaj prostor, privući posjetioce, napraviti od njega atrakciju. Time je prikazana i evolucija jednog pejzaža, koji se stalno preliva iz jedne forme u drugu. Dio betonskog korita je zadržan, dio je dislociran, formirane su rampe, stepenice i šetne staze, kao i nekoliko rekreativnih punktova uz djelimično kanalisani dio rijeke. Sa druge strane, dio rijeke je pušten da slobodno protiče preko predhodno pripremljene površine. Formiranjem romboidnih struktura od šljunka i zemlje, postavljena je podloga za rijeku da sama meandrira kroz šemu. Na taj način rijeka je samo malo usmjerena ka željenom prostoru, a zatim je prepuštena sama sebi, da svojim meandriranjem kroz stvorenu strukturu ostvari ono što joj je priroda i namijenila- novi pejzaž, staništa i ekosisteme. U tom smislu, odvija se i dalje konstantna promjena pejzaža, formirajući riječne vrtove, kako su ih nazvali tvorci ovog rješenja. Kako su sami zaključili, što je striktnija mreža koju su joj kao podlogu postavili, to je slobodniji njen tok, odnosno to je veća sila same rijeke da prokrči sopstveni put, koji nikada nije isti.

prostor 57 369

Projekat se realizuje već skoro 20 godina, etapno. Njegovi stvaraoci kažu da su njihova očekivanja prevaziđena, rIJeka ne samo da je oživljela, praveći sama svoj put, već je oživljela i svoju okolinu. Formirane su nove atraktivne rekreativne zone - rijeka više ne protiče nemo kroz uzani betonski kanal, već okuplja ljude, povezujući ih sa njihovom sopstvenom prirodnom okolinom. Ovaj projekat dobitnik je i ovogodišnje nagrade Savjeta Evrope - prestižno priznanje koje se dodeljuje za oblast pejzažne arhitekture jednom u dvije godine.


Kontekst u kome nastaju ovakve ideje upravo je ono što fascinira, razmišljanje baš u tom prostoru, u toj vremenskoj odrednici, koja se posmatra kao trenutak nakon prošlog, a prije budućeg vremena i jeste suština dobrih rješenja.


Suprotstavljajući ova dva sistema- fiksnu, konstantnu, betoniranu rijeku koja protiče uvijek istim tokom, i novu-staru, mendrirajuću rijeku sa svojim stalno smjenjujućim pejzažima, tvorci ovog rješenja uspjeli su da spoje prošlost i budućnost, da spoje nespojivo. Inteligentan pristup problemu, koji je rješavan u kontekstu, u vremenu, čine ovaj projekat posebnim. Kontekst u kome nastaju ovakve ideje upravo je ono što fascinira, razmišljanje baš u tom prostoru, u toj vremenskoj odrednici, koja se posmatra kao trenutak nakon prošlog, a prije budućeg vremena i jeste suština dobrih rješenja. Prilagođavanje ponuđenom, usvajanje, interakcija, integracija, vizija - sve je to spojeno u ovoj zamisli, koja se nije zadržala samo na interesantnom rješenju, već je kroz skoro dvadesetogodišnje izvođenje dokazala da funkcioniše i u stvarnom svijetu. Rijeka Aire živi novim životom!

napisala: Danica Mihaljević Davidović,
diplomirani inženjer pejzažne arhitekture
Pejzažni arhitekta u Studiju Synthesis i CAU, centar za arhitekturu i urbanizam, Podgorica

 

 LOGO WHITE

Časopis za Arhitekturu, građevinarstvo, enterijer. dizajn i ličnosti.

Kontakt


Tel: +382 (0) 20 653 271

Tel: +382 (0) 69 429 375

Tel: +382 (0) 67 210 904

E-mail: casopisprostor@gmail.com

Podgorica

 

Časopis Prostor u inboxu

PRIJAVA ZA NEWSLETTER:

We do not spam!